Կանխիկով կատարվող գործառնություններ

  
Կանխիկով կատարվող գործառնությունների պայմաններ
Ծառայության անվանումը Սակագներ 
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում հաճախորդի հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում (բացառությամբ ժամկետային
ավանդային հաշիվների)
անվճար        ԱՄՆ դոլար` անվճար
 Այլ արտարժույթ` ըստ տվյալ օրվա Բանկի կողմից սահմանած սակագնի      
ժամկետային ավանդային հաշիվներին կանխիկ միջոցների մուտքագրում անվճար
Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում ¹անվճար
Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում ¹0.2%Ըստ տվյալ օրվա Բանկի կողմից սահմանած սակագնի, բայց ոչ ավել, քան գումարի 0.5%
Թղթադրամի մանրացում և խոշորացումանվճար0.5%
Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակումանվճար3%
Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար)3 000 ՀՀ դրամ*
Մեկանգամյա օգտաործման չեկերի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակի համար)500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Թղթադրամի իսկության ստուգում, փաթեթավորում գումարի 0,1%
min 1.000 ՀՀ դրամ,
max 10.000 ՀՀ դրամ ¹ Մեկ գործառնական օրվա ընթացքում 3.000.000 ՀՀ դրամից ( կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ գումար ստանալու համար, պետք է ներկայացնել համապատասխան հայտը "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ  մինչև նախորդ օրվա ժամը 13.00: 
* Ներառյալ ԱԱՀ: 

Թարմացվել է առ 04.03.2015թ., 17:01