2012թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն


Ֆինանսական հաշվետվություններ անկախ աուդիտորական եզրակացության հետ միասին 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Համապարփակ արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Ֆինանասական արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Դրամական միջոցների մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ հաշվետվություն 

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի եզրակացությունը 2012թ-ի ընթացքում “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ ներքին հսկողության համակարգի ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ներքին հսկողության նվազագույն պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ

Բանկի ղեկավարության հայտարարությունը 

Բանկի Խորհրդի հավաստիացումը