2009թ հաշվետվություն


Անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2009թ. "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ գործունեության նկարագիրը և ֆինանսական վերլուծությունը

Ֆինանսական դրության մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ 2009թ. համար

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվություն

Բանկի խորհրդի հավաստիացումը

Բանկի ղեկավարության հայտարարությունը

"ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության եզրակացությունը

"ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն