Կարգավորում

Օրենքներ

 1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 9. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը առեվտրային արբիտրաժի մասին   


Այլ նորմատիվ իրավական ակտեր

 1. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03
 2. «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05
 3.  «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» Կանոնակարգ 8/01
 4. «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» Կանոնակարգ 8/04


Թարմացվել է առ 25.04.2018թ., 15:00