VTB-BANK

Պետական աջակցության հաշիվ

 • Տոկոսադրույք

  Տոկոսադրույք

  6%

 • Գործառույթներ

  Գործառույթներ

  նպաստի ստացում

 • Ժամկետ

  Ժամկետ

  մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը


 • Պետական աջակցության հաշիվը բացվում է նորածին երեխայի (Հաշվետիրոջ) անունով՝ ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման նպատակով
 • Հաշվի արժույթը՝ ՀՀ դրամ
 • Հաշվետերը կարող է անսահմանափակ տնօրնել հաշվում առկա միջոցները 18 տարեկանը լրանալուց հետո:
 • Մինչև Հաշվետիրոջ 18 տարին լրանալը Դուք կարող եք կատարել հաշվով հետևյալ գործառնությունները՝
  • համալրել հաշիվը,
  • կատարել միայն անկանխիկ փոխանցումներ՝ բացառապես օրենքով սահմանված ուղղություններով
  • ստանալ քաղվածքներ կամ այլ տեղեկանքներ հաշվից
 • Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի փակել հաշիվը և փոխանցել հաշվում առկա դրամական միջոցները այլ բանկում բացված Պետական աջակցության հաշվի:

Պետական աջակցության հաշիվը բացվում է հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերի հիման վրա՝

 • ծնողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ծնողի Հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ կամ Հանրային ծառայության համարանիշի/ Սոցիալական քարտի բացակայության մասին տեղեկանք
 • հաշվետիրոջ խնամակալը հանդիսանալու դեպքում` խնամակալությունը հավաստող փաստաթուղթ
 • հաշվետիրոջ ծննդյան վկայական/անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • հախորդ երեխաների ծննդյան վկայական/անձը հաստատող փաստաթուղթ),
 • հաշվետիրոջ Հանրային ծառայության համարանիշ կամ Հանրային ծառայության համարանիշի բացակայության մասին տեղեկանք

Մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը Դուք իրավունք ունեք տնօրինելու Հաշվում առկա միջոցները բացառապես հետևյալ ուղղություններով`

1.      հիփոթեքով ապահովված վարկի տոկոսագումար վճարելու և մայր գումար մարելու համար,

2.      հաշվետիրոջ կամ հաշվետիրոջ ընտանիքի անդամի (ծնող, քույր, եղբայր) ուսման վարձը (նախադպրոցական

3.      ուսումնական հաստատության վարձավճարը) վճարելու համար,

4.      գյուղատնտեսկան ոլորտում տրամադրված վարկի տոկոսագումար վճարելու և մայր գումար մարելու համար,
հեռավոր, սահմանամերձ, բարձրլեռնային, լեռնային, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում, բնակարանի կամ բնակելի տան կամ այլ անշարժ գույքի գնման համար

5.      ցանկացած բանկային հաշվի փոխանցելու միջոցով պարբերական կամ միանվագ վճարումներ կատարելով, բայց ոչ ավել, քան ամսական 50,000 դրամը:  

 • Հաշվի բացում և սպասարկում՝ անվճար,
 • Հաշվի համալրում՝ անվճար,
 • Նվազագույն մնացորդ՝ նախատեսված չէ,
 • Տարեկան տոկոսադրույք՝ ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք + 0.5%*,
 • Հաշվեգրված տոկոսագումարը տարեկան կապիտալացվում և գումարվում է Հաշվի մնացորդին
 • Եթե Հաշիվը փակվում է մինչև 365 օրը (ներառյալ), ապա կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով,
 • Եթե Հաշիվը փակվում է 365 օր հետո, ապա հաշվեգրված տոկոսագումարը պահպանվում է,
 • Հաշվի փակումը՝ անվճար:

* Պետական աջակցության հաշվի Պայմանագրի գործողության ընթացքում ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում Հաշվի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման նոր տոկոսադրույքին համապատասխան:

Թարմացվել է առ՝ 31-10-2019թ., 15:44

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին