Դեպո հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են` 

 • հաշվի բացման դիմում;
 • հաճախորդի քարտ;
 • հաճախորդի լիազորված ներկայացուցչի քարտ` առկայության դեպքում;
 • կանոնակարգի պատճեն բոլոր գրանցված փոփոխություններով և լրացումներով;
 • պետական գրանցման վկայական;
 • ՀՎՀՀ տեղեկանքի պատճե; 
 • համապատասխան լիազորագիր լիազորված ներկայացուցչին նշանակելու վերաբերյալ;
 • նշանակված անձի (անձանց) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, որով նա իրավունք ունի տվյալ պաշտոնում գործելու առանց լիազորագրի;
 • արժեթղթերի շուկայում հավատարմագրային  կառավարման մասնագիտացված գործունեությամբ և բրոքերային ու դիլերային գործունեությամբ զբաղվող անձնանց դեպքում համապատասխան վկայականների պատճեները;
 • եթե հաճախորդի լիազորված դեմքը հանդիսանում է բրոքերային կազմակերպությունը, ապա այդ դեպքում տրամադրվում է բրոքերային վկայականի պատճեն;
 • Պահառուի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում):

Ֆիզիկական անձինք 

Ֆիզիկական անձինք տրամադրում են`


Թարմացվել է առ 11.11.2013թ., 14:20