Ավանդներ

Առցանց դիմում
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից:
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդի ժամկետ` 30 -ից մինչև 730 օր:
  • Ավանդն առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է:
  • Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի ժամկետի ավարտին կամ ամսական¹ պարբերականությամբ (բացառությամբ 30 օր ժամկետով ներդրվող ավանդների): 
  • Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում տոկոսագումարների մասնակի պահպանման հնարավորություն:
  • Նվեր` VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ:
  • Ավանդի գրավով սպառողական վարկ
  • 07.12.2017թ. – 29.12.2017թ ”Ձմեռային խնայողություններ” ակցիայի շրջանակներում ներդրեք ՀՀ դրամով ավանդ բարձրացված տոկոսադրույքներով:
  • 365 օր ժամկետով ՀՀ Դրամով ավանդ ձևակերպելու դեպքում տոկոսները վճարվում են ավանդի ձևակերպման պահին: 

Նվազագույն գումար/
ժամկետ
30
օր
60
օր
90
օր
120
օր
150
օր
180
օր
270
օր
365
օր
540
օր
730
օր

100 000 ՀՀ դրամից

6.00%

6.15%

7.00%

8.75%

9.00%

9.25%

9.50%

10.00%

10.15%

10.20%

500 000 ՀՀ դրամից

6.00%

6.15%

7.00%

8.75%

9.00%

9.25%

9.50%

10.00%

10.15%

10.20%

3 000 000 ՀՀ դրամից

6.00%

6.15%

7.00%

8.75%

9.00%

9.25%

9.50%

10.00%

10.15%

10.20%

 ¹ Ամսական պարբերականությամբ  տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Շահավետ” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.75%), ԱՄՆ դոլար` (-0.1%), Եվրո` (-0.05%), Ռուսական ռուբլի` (-0.5%): 

Պայմաններ                 
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները


Ավանդը երաշխավորված է Ավանդների 
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»         


Թարմացված է առ 08.09.2017թ., 09:00


Այցելեք նաև: Պահատուփերի վարձակալում
Վարկավորում