Վարկեր


   
     

    

         

Պրոդուկտային շարք «Ստանդարտ»
Ֆինանսավորումը մինչև 16 000 000 դրամ 
Պրոդուկտային շարք «Փոքր»
Ֆինանսավորումը մինչև 80 000 000 դրամ 
Պրոդուկտային շարք «Փոքր+»
Ֆինանսավորումը մինչև 1 200 000 000 դրամ 
                
     
       
Բիզնես վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես» 
Ֆինանսավորումը մինչև 7 000 000 ՀՀ դրամ
Առևտրային հիփոթեք
Ֆինանսավորումը մինչև 1 000 000 ԱՄՆ դոլար
Ստարտ ափ վարկեր ՓՄՁ ԶԱԿ-ի
հետ համատեղ
 
Ֆինանսավորումը մինչև 7 000 000 դրամ
 

  <<Դրամական միջոցներով ապահովված>> վարկատեսակ

 

  

Բիզնես վարկ «Գործընկեր» 

Ֆինանսավորումը 1 000 000 ՀՀ դրամ

Փոքր բիզնեսի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում բանկի առաջնահերթություններից է համարվում վարկավորումը:

Բանկը տրամադրում է վարկեր և վարկային գծեր ՀՀ դրամով և արտարժույթով անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, ովքեր իրականացնում են ձեռնարակատիրական գործունեություն առևտրի, շինարարության, արտադրության, ծառայությունների ոլորտում:

Վարկերը և վարկային գծերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, որոնք գործունեություն են ծավալում ՀՀ տարածքում նվազագույնը երեք ամիս, որոնց տարեկան համախառն հասույթը չի գերազանցում 3 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը:

Վարկի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը, կարճաժամկետ ներդրումները, սարքավորումների, հումքի ձեռքբերումը, շրջանառու միջոցների համալրումը, կրեդիտորական պարտավորությունների մարումը:

Վարկային գծի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում շրջանառու միջոցների համալրումը: Վարկային գիծը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ անգամ օգտագործել և մարել վարկը` սահմանված ժամկետում և հաստատված սահմանաչափի շրջանակներում:

Պարտավորությունների կատարման ապահովում կարող են լինել երրորդ անձանց երաշխավորությունները, շարժական և անշարժ գույքի, գույքային և ոչ գույքային իրավունքի գրավները:

Ձեր փոքր բիզնեսի մեծ ապագան