Բանկային երաշխիքներ "Փոքր"

Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները
Երաշխիքի արժույթ AMD USD EUR
Երաշխիքի նվազագույն գումար
16.000.001
40.001
30.000
Երաշխիքի առավելագույն գումար 80.000.000 200.000 160.000
Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար
                                             Մինչև 181 օր/ՀՀ տարածքում/
                                1-1.5%
                                    181 – 365/366 օր/ՀՀ տարածքում/
                                1.5%-2%
             Մինչև 365/366 օր/միջազգային երաշխիքներ/ 
                    պայմանագրային

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից ու ժամկետի երկարացումից),
չեղյալ հայտարարում

                         25.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գծով վճարում
վճարման ենթակա գումարի 0.3%, նվազագույնը` 45.000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 100.000 ՀՀ դրամ
Ապահովություն

  • Անշարժ գույք
  • Ապրանքա-նյութական պաշարներ
  • Շարժական գույք
  • Ֆիզիկական/Իրավաբանական անձի, Անհատ
    ձեռնարկատիրոջ երաշխավորություն
Թարմացվել է առ 19.05.2015թ., 15:39