VTB-BANK

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԵՐԸ

Ոչ կյանքի ապահովագրություն/Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն, Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույքը:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

Անշարժ գույքն ապահովագրվում է վարկի գումարի մնացորդի կամ շուկայական արժեքի չափով` համաձայն վարկային պայմանագրի և/կամ հրապարակային օֆերտայի պայմանների:

 

ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

 • Յուրաքանչյուր դեպքի համար` ապահովագրական գումարի 1% (սակայն ոչ պակաս նվազագույն սահմանաչափից, եթե պայմանագրով նախատեսված է),

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Ապահովագրության վկայագիրը կնքվում/վերակնքվում է վարկի գործողության ողջ ժամկետում՝ բացառությամբ վարկային պայմանագրով/հրապարակային օֆերտայով սահմանված դեպքերի:                                                                                                                

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

Համաձայն վարկային պայմանագրի` հաճախորդի կողմից ապահովագրավճար չի վճարվում:

 

ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրությունն իրականացվում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկային պայմանագրի տվյալների հիման վրա:

Համաձայն հաճախորդի դիմումի` կարող է տրամադրվել ապահովագրական պայմանագրի կրկնօրինակը:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Վարկային պայմանագրով նախատեսված մարման վերջնաժամկետից շուտ վարկի մարման դեպքում ապահովագրության վկայագիրը ևս վաղաժամկետ դադարեցվում է:

 

ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ապահովագրական պատահարներ են համարվում`

 • Հրդեհ, կայծակի հարված, պայթյուն,
 • Ջրից առաջացած վնաս,
 • Տարերային աղետներ (բացառությամբ երկրաշարժի),
 • Մեխանիկական վնասներ,
 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ և այլն:

Ապահովագրական պատահարի հետևանքով անշարժ գույքին պատճառված վնասի գնահատման կարգը հետևյալն է`

 • Անշարժ գույքի ամբողջական կորստի (ոչնչացման) դեպքում ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրական գումարի չափով,
 • Անշարժ գույքի մասնակի վնասի դեպքում ապահովագրական հատուցումը վճարվում է վերականգնման ծախսերի չափով, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրական գումարը և ապահովագրված գույքի իրական (շուկայական) արժեքը,
 • Վերականգնման ծախսերն իրենց մեջ ներառում են վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի և պահեստամասերի ծախսերը, վերանորոգման աշխատանքների ծախսերը, մինչև վերանորոգման վայր նյութերի առաքման ծախսերը և այլն:

 

ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ցանկացած պարագայում հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք առաջացել են հետևյալի արդյունքում.

 • Սահմանված ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը և համապատասխան իրավասու մարմինները չեն տեղեկացվել ապահովագրական պատահարի մասին,
 • Գույքի սեփականատիրոջ/լիազորված օգտագործողի կողմից խախտվել են ապահովագրության պայմաններով սահմանված պարտավորություններից որևէ մեկը, ինչի արդյունքում հնարավոր չի եղել որոշել ապահովագրական պատահարի հանգամանքները կամ պատճառը կամ հնարավոր մեղավոր անձանց կամ վնասի չափը,
 • Միջուկային պայթյունի, ճառագայթման կամ ռադիոակտիվ վարակման ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն,
 • Ռազմական գործողություններ, զորաշարժեր կամ այլ ռազմական միջոցառումներ, քաղաքացիական պատերազմներ, ժողովրդական հուզումներ, գործադուլներ, ահաբեկչական գործողություններ,
 • Ապահովագրական ընկերության պայմաններով նախատեսված այլ դեպքերում:

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հաճախորդն իրավունք ունի`

 • Ծանոթանալ  ապահովագրության պայմաններին,
 • Ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու դեպքում հանդես գալ որպես հատուցման գործընթացի անմիջական մասնակից, այդ թվում` անհապաղ տեղեկացնել ապահովագրական ընկերությանը պատահարի մասին, ներկայացնել դիմում-հայտ ապահովագրական հայցը կարգավորելու նպատակով,
 • Բողոքարկել ապահովագրական ընկերության կայացրած որոշումը,
 • Ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ դեպքեր:

Հաճախորդը պարտավոր է`

 • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհապաղ հայտնել ապահովագրական ընկերությանը և համապատասխան իրավասու մարմիններին,
 • Ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով ապահովագրական ընկերությանը պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով ներկայացնել դիմում-հայտ և ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 • Հետևել հակահրդեհային անվտանգության, շահագործման, տեխնիկական սպասարկման կանոններին, ժամանակին իրականացնել անհրաժեշտ վերանորոգման և կանխարգելիչ աշխատանքները,
 • Ձեռնարկել խելամիտ և հասանելի միջոցառումներ հնարավոր վնասների կանխարգելման կամ նվազեցման համար,
 • Կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, պայմանագրով/վկայագրով և պայմաններով սահմանված այլ պարտավորությունները:

 

ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում անհրաժեշտ է՝

 • Պատահարի տեղի ունենալուց կամ հայտնի դառնալու պահից հետո անհապաղ զանգահարել համապատասխան ապահովագրական ընկերության գործող շուրջօրյա հեռախոսահամարով և հայտնել պատահարի մասին (առավել մանրամասն համապատասխան ապահովագրական ընկերության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկում),
 • Պատահարի մասին անմիջապես հայտնել համապատասխան իրավասու մարմնին (գողության, կոտրանքի, թալանի կամ երրորդ անձանց կողմից գույքի կանխամտածված (միտումնավոր) ոչնչացման կամ վնաս հասցնելու դեպքում` Ոստիկանություն, հրդեհի դեպքում՝ ԱԻՆ և այլն),
 • Ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ողջամիտ և տվյալ պայմաններում հասանելի միջոցները գույքի հետագա վնասումը կանխելու և վնասի չափը նվազեցնելու համար,
 • Կատարել ապահովագրական ընկերության ցուցումները:

Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • Պատահարի մասին ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելուց հետո պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ապահովագրական ընկերության գրասենյակում լրացնել հայտային դիմումը կամ լրացված դիմումի լուսապատճենն ուղարկել ապահովագրական ընկերության համապատասխան էլեկտրոնային հասցեին/Viber կամ WhatsApp բջջային հավելվածներին (ավելի մանրամասն համապատասխան ապահովագրական ընկերության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկում),
 • Ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը  (այդ թվում՝ անձնագիր կամ անձը նույնականացնող այլ փաստաթղթեր, գույքի նկատմամբ իրավունքները հավաստող փաստաթղթեր, ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու փաստը հաստատող և ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու ամսաթվի, պատճառների, բնույթի, վնասի չափի և մեղավոր անձանց մասին տեղեկություններ պարունակող տեղեկանքներ կամ այլ փաստաթղթեր` տրամադրված համապատասխան իրավասու մարմինների կողմից (ԱԻՆ, ՀՀ Ոստիկանություն և այլն) և այլն),
 • Սպասել ապահովագրական ընկերության հետագա ցուցումներին:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

 • Շարժական գույքին (կահույք, տեխնիկա և այլն) պատճառված վնասները չեն հատուցվում,
 • Ապահովագրական ընկերության հատուցման որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, Կենտրոնական բանկ, Դատարան/Արբիտրաժային դատարան:

Ապահովագրության պայմաններ

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՍՊԸ 

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

 

Հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՍՊԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 22-03-2024թ., 11:39

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ